the app

Regulament concurs

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI “TE PREGATIM DE VOIAJ”
Perioada concursului (5 – 7 August 2020)
REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI “TE PREGATIM DE VOIAJ”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
1.1. Concursul “TE PREGATIM DE VOIAJ” („Concursul”) este organizat de cadett de Romania (www.cadeti.ro), denumita in continuare “Organizatorul” si de Mapa Navigatorului (www.mapanavigatorului.ro) in calitate de “Colaborator”.
1.2. Concursul se organizeaza prin intermediul website-ului www.cadeti.ro.
1.3. Regulamentul oficial al Concursului (denumit in continuare „Regulament”) este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe pagina web https://www.cadeti.ro/regulament-concurs (denumita in continuare „Pagina Concursului”), fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant.
SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI
2.1. Concursul “TE PREGATIM DE VOIAJ” se va desfasura in perioada 5 – 7 August 2020, începând cu ora 14:00, pana la ora 18:00, exclusiv online, pe pagina oficiala si in aplicatia Android cadeti.ro conform mecanismului descris in Sectiunea 5 a prezentului Regulament.
Inainte de inceperea Concursului si dupa incetarea duratei Concursului, indeplinirea conditiilor menţionate in Regulament nu mai confera dreptul de a participa la Concurs.
SECTIUNEA 3. TEMEIUL LEGAL
3.1. Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata.
3.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit in Continuare „Regulamentul”), acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii si pe care toti participantii sunt obligati sa le respecte.
3.3 Prin inscrierea si participarea la Concurs, se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul participantilor cu privire la acesta. Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru toti participantii, care se obliga sa il respecte si sa i se conformeze.
3.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul precum si de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Concursului oricand pe durata desfasurarii acestuia; orice modificare adusa prezentului Regulament va face obiectul unui act aditional ce va fi fi comunicat catre public cu cel putin 24 (douazeci si patru) de ore inainte de intrarea in vigoare prin publicare pe Pagina Concursului.
Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute. Orice astfel de modificare adusa, inclusiv prelungirea sau reducerea duratei Concursului, va fi supusa procedurii de autentificare de catre un notar public si va face parte integranta din Regulament. Modificarile produc efecte in termen de 24 (douazeci si patru) de ore de la data publicarii lor pe Pagina Concursului. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru luarea la cunostinta a modificarilor de catre participanti, atata timp cat acestea sunt afisate pe Pagina Concursului.
SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
4.1 La acest Concurs pot participa toate persoanele fizice, cu domiciliul/resedinta in Romania cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Concursului, care respecta procedura de participare prevazuta in Sectiunea 5 de mai jos.
4.2. Nu au dreptul de a participa la Concurs:
a) Persoanele care au varsta sub 18 ani la data inceperii Concursului;
b) membri Organizatorului;
c) angajații Colaboratorului;
d) angajații entităților care prestează servicii în favoarea Colaboratorului;
e) membrii familiilor persoanelor mentionate la punctele anterioare (și anume copii, parinti, soț/soție, frate/soră).
4.3. Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.
SECTIUNEA 5. MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI
5.1. Concursul “TE PREGATIM DE VOIAJ” se desfasoara exclusiv pe internet, pe website-ul www.cadeti.ro si in aplicatia Android aferenta. Participantii se pot inscrie adaugand o postare / intrebare din domeniul transporturi maritime pe pagina Q to A din cadrul aplicatiei de mobil cadeti.ro.
5.2. Pentru a putea sa se inscrie la Concurs, participantii trebuie sa acceseze platforma cadeti.ro, sa se inregistreze cu un cont nou sau sa se autentifice cu contul de Facebook sau Google si sa adauge o postare / intrebare din domeniul transporturi maritime pe pagina Q to A din cadrul aplicatiei de mobil cadeti.ro.
5.3. Un participant isi poate crea un singur cont pe platforma cadet de Romania. Un participant poate castiga 1(o) mapa navigatorului sau o camasa de uniforma sau un ursulet de plus.
5.4. Nu este permisa participarea unei persoane prin intermediul mai multor conturi. Participantii au dreptul la oricate intrebari din domeniul transporturi maritime in sectiunea Q to A. Fiecare postare va putea avea o singura intrebare.
5.5. Organizatorul nu va accepta inscrieri care nu sunt in concordata cu instructiunile din cadrul prezentului Regulament sau care nu corespund temei de participare precum si/sau inscrierile pe care, din motive rezonabile in opinia Organizatorului, acesta le va considera nevalide, indescifrabile sau greu de inteles. Enumerarea de mai sus nu este exhaustiva.
5.6. Organizatorul nu are nicio responsabilitate pentru inscrierile care nu ajung in baza de date a concursului din motive independente de vointa Organizatorului, fara a se limita la orice eroare umana sau cauzata de reteaua incarcata a participantului.
5.7. Organizatorul nu garanteaza continuitatea, neintreruperea sau securitatea la accesarea internetului si/sau a platformei cadet de Romania.
SECTIUNEA 6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR
6.1. La sfarsitul Concursului, in data de 7 August 2020 castigatorii vor fi desemnati de către Organizator si Colaborator, în urma unui mecanism de jurizare individual ce va lua în calcul următoarele criterii:
– creativitate
– afinitate cu domeniul
– originalitate
– coerentă și argumentare.
6.2. Toti participantii care au intrunit conditiile de participare ( intrebare din domeniul transporturi maritime in sectiunea Q to A ) vor intra automat in procesul de jurizare realizat de către Organizator si Colaborator și vor intra în posesia premiului aferent. În cadrul concursului vor fi disponibile 4 premii.
6.3. Organizatorul va acorda fiecarui castigator cate un premiu.
6.4. In situatia putin probabila in care nu va exista nici o inscriere valida in Concurs sau numarul inscrierilor este mai mic decat numarul premiilor puse in joc, cele nealocate vor ramane la dispozitia Colaboratorului.
6.5. Fiecare castigator are dreptul la un singur premiu.
6.6. In cazul in care Organizatorul/Colaboratorul constata ca un castigator nu a respectat conditiile stipulate in prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda/anula oricand drepturile si beneficiile ce revin respectivului castigator, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator.
6.7. Organizatorul nu va acorda nicio despagubire in bani sau alte beneficii Participantului care a fost declarat initial castigator dar care nu a fost validat conform celor de mai sus.
SECTIUNEA 7. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CONCURSULUI
7.1. In cadrul acestui concurs se va acorda un total de 4 premii: o Mapa Navigatorului, o camasa de uniforma cu maneca scurta, doi ursuleti de plus.
7.2. Premiile vor fi trimise prin curier la adresa castigatorului sau ridicate personal de la Colaborator..
7.3. Premiile vor fi oferite castigatorilor dupa validarea acestora ca si castigatori, dupa verificarea tuturor datelor necesare pentru procesul de acordare a premiului si dupa ce a fost verificata indeplinirea de catre acestia a tuturor conditiilor de concurs stipulate in prezentul Regulament.
7.4. Pana cel tarziu in data de 10 August 2020, ora 12:00, Participantii validati ca fiind castigatori pot solicita premiul, in cazul in care acesta nu le-a fost transmis conform prezentului Regulament si pot fi formulate orice reclamatii; orice solicitare sau reclamatie primita dupa expirarea termenului de mentionat anterior nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator si/sau Colaborator.
SECTIUNEA 8. PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR
8.1. In data de 8 August 2020 castigatorii vor fi anuntati printr-o postare pe site-ul si in aplicatia platformei cadet de Romania si apoi distribuita public pe pagina si grupul Facebook aferente platformei, conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, cu modificarile ulterioare.
8.2. Dupa afisarea castigatorilor pe platformele mentionate la punctul 8.1, in scopul validarii si inmanarii premiului, Castigatorii trebuie sa furnizeze Colaboratorului, printr-un e-mail trimis de pe adresa de e-mail cu care Castigatorul s-a autentificat pe platforma cadet de Romania, datele de identificare necesare, respectiv: nume, prenume, numar de telefon, și adresa la care poate fi trimis premiul. Daca conditiile de mai sus nu sunt indeplinite, respectivul premiu se va invalida si va fi oferit unui alt participant, iar ulterior, în cazul în care aceasta refuză premiul sau nu îndeplinește condițiile de mai sus, premiul ramane la dispozitia Colaboratorului.
8.3. Sunt descalificate automat persoanele care participa la concurs asumandu-si o identitate falsa. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat castigator in cazul in care acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a inscris utilizand date false, incearca sa influenteze Concursul prin modalitati frauduloase sau nu respecta prevederile prezentului Regulament.
8.4. Premiul va fi livrat catre castigator personal sau prin curier la adresa furnizata de acesta, insotit de un proces verbal de predare primire intocmit in doua exemplare si un acord de prelucrare date personale. Castigatorul este obligat sa semneze procesul verbal de predare primire si sa trimita Organizatorului un cate un exemplar semnat si scanat, ca reply la adresa de e-mail cadetderomania@cadeti.ro.
8.5. Premiile acordate in cadrul prezentului Concurs vor fi livrate conform prezentului Regulament, in termen de maxim doua zile lucratoare de la momentul validarii Castigatorilor.
8.6. Câştigătorii nu au dreptul să solicite contravaloarea premiului în bani şi/sau în alte produse. În cazul refuzului unui câştigător de a beneficia de premiul câştigat, aşa cum este acesta descris în Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv va fi înmânat unui alt participant, iar ulterior, în cazul în care aceasta refuză premiul sau nu îndeplinește condițiile de mai sus, premiul ramane la dispozitia Colaboratorului.
8.7. Organizatorul nu va fi raspunzator pentru prejudiciile suferite de Castigator din momentul predarii premiului catre Castigator, indiferent de natura acestor prejudicii.
8.8. Organizatorul nu va purta niciun fel de răspundere cu privire la standardele de calitate ale premiilor oferite. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv.
8.9. Castigatorii nu au posibilitatea si nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiilor oferite in cadrul Concursului.
8.10. Participanţilor la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.
8.11. In cazul in care, in perioada Concursului nu se vor acorda toate premiile, acestea vor ramane in posesia Colaboratorului.
8.12. Prin participarea la Concurs, Participantul declară pe propria răspundere că a luat la cunoștință și este de acord cu următoarele:
a) Participantul este conștient de condițiile normale de utilizare a premiilor și poate face uz de aceastea fără a constitui o amenintare la adresa sănătății și integrității sale corporale, și/sau a celor din jur.
SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE
9.1. In eventualitatea unei/unor dispute asupra acordarii unui/unor Premii, decizia Organizatorului este definitiva.
9.2. Toate deciziile luate de Organizator sunt finale, in conditiile legii, si nu constituie subiectul niciunui fel de corespondenta.
9.3. Organizatorul nu are obligatia de a purta corespondenta cu participantii si/sau castigatorii Concursului, in afara celor asumate prin prezentul Regulament.
9.4. Prin participarea la Concurs, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a acestora.
9.5. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Concurs, cauzate de furnizorul de internet sau conexiunea la internet a persoanei care doreste sa se inscrie la Concurs. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale furnziorului de internet sau blocarea accesului datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens, care pot periclita inscrierea la Concurs, in perioada de desfasurare a acestuia.
9.6. Organizatorul nu este responsabil pentru faptul ca terte parti pot utiliza informatii pe care participantii la Concurs le posteaza sau le fac disponibile in spatiile dedicate Concursului si nu numai. De asemenea, participantii isi asuma intreaga raspundere civila si penala pentru informatiile pe care le transmit sau le publica in spatiile dedicate Concursului pe pagina platformei cadet de Romania. Participantii sunt de acord si se obliga sa nu foloseasca serviciile site-ului pentru a instiga la incalcarea legii. In acelasi timp, participantii sunt de acord si se obliga sa nu ofere informatii cu scopul de a sprijini activitati ilegale.
9.7. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile pe care le considera necesare in caz de fraudare a Concursului. In acest sens, Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la aceat Concurs a persoanelor care incearca sa fraudeze sau au incercat sa fraudeze pe parcursul desfasurarii Concursului.
9.8. Organizatorul va elimina din Concurs sau, dupa caz, va anula decizia prin care un utilizator este desemnat castigator, in conditiile in care subzista suspiciuni rezonabile ca acesta ar fi procedat in frauda Concursului sau in cazul utilizatorilor care s-au inscris pe baza unor conturi create de pe adrese temporare, provizorii, care expira automat dupa o perioada determinata de timp sau conturi care nu le apartin. In acest caz, Organizatorul isi rezerva dreptul de a desemna si valida un alt participant castigator.
9.9. In cazul in care sunt identificate persoane care, prin comportamentul lor, au influentat sau au facilitat castigarea de premii in mod fraudulos in cadrul prezentei Concurs, Organizatorul se poate adresa organelor in drept pe baza dovezilor existente.
9.10. Organizatorul:
a) Nu este raspunzator pentru deteriorarea, dispariția sau sustragerea premiilor după momentul preluării lor de către Castigator;
b) nu isi asuma raspunderea si nu se va implica in eventualele conflicte referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor aferente Concursului. Din momentul expedierii premiului la adresa indicata de catre castigator, orice obligatii ale Organizatorului conform Campaniei se considera integral indeplinite, castigatorul premiului fiind unic raspunzator de modul in care il utilizeaza/gestioneaza, Organizatorul neavand nicio responsabilitate in acest sens.
c) Nu este raspunzator pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit;
d) Nu este raspunzator pentru intarzierile in inmanarea premiilor cauzate de factori ce nu tin de Organizator.
e) Nu este raspunzator pentru reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire , acestea nefiind luate in considere de catre Organizator.
f) Este exonerat de către participanti, acordul de voința al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către consumatori în legătură cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzând dar fără a se limita la, vătămări corporale și/sau vătămări ale sănătății, respectiv vătămări sau daune aduse patrimoniilor;
g) Nu este raspunzător de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către Participanti unor terți în legătură cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.
SECTIUNEA 10. INCETAREA/ INTRERUPEREA CONCURSULUI. FORTA MAJORA
10.1. Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Concursului. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
10.2. Daca o situatie de forta majora sau de caz fortuit impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Concurs existenta acesteia in termen de 2 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora sau caz fortuit si cu respectarea prevederilor Art. 3.4 de mai sus.
10.3. In intelesul prezentului Regulament, Organizatorul va fi exonerat de raspundere in cazul aparitiei urmatoarele evenimente:
– pierderea bazelor de date care contin infirmatiile privind inregistrarea participantilor la Concurs;
– avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si acordare a premiilor;
– tentative de frauda ale mecanismului Concursului prin mijloace electronice sau alte mijloace;
– orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia;
10.4. Concursul mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 3.4 de mai sus.
SECTIUNEA 11. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
11.1 Prin prezentul Regulament, Organizatorul si Colaboratorul prin intermediul caruia se ofera Premiile, se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, Regulamentul UE 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR”), aplicabil incepand cu 25 mai 2018.
11.2 Date cu caracter personal prelucrate, scopul si temeiul prelucrarii
DATE CU CARACTER PERSONAL
• nume, prenume, semnatura
• nume, prenume, numar telefon, adresa de email si adresa completa si corecta de livrare a premiului (numai pentru candidatii declarati castigatori).
• Datele din actul de identitate, (numai pentru participantii desemnati castigatori – castigatorii vor fi verificati in momentul accesului la Eveniment, nu se vor stoca datele acestora, in conformitate cu art. 8.4)
SCOP
• validarea castigatorului si acordarea premiului
• validarea castigatorului si acordarea premiului
• pentru confirmarea identitatii, in vederea inmanarii premiului
TEMEIUL
• indeplinirea obligatiilor Organizatorului cu privire la Concurs
• indeplinirea obligatiei de livrare a premiului
• indeplinirea obligatiilor Organizatorului cu privire la Concurs
11.3 Modul de colectare a datelor cu caracter personal
Organizatorul colecteaza datele cu caracter personal ale participantilor la Concurs direct de la acestia.
11.4. Consecintele refuzului de a ne furniza datele cu caracter personal
In cazul in care nu ne furnizati datele cu caracter personal solicitate, nu veti putea participa la Concurs, pentru ca, in eventualitatea in care ati fi desemnat castigator nu am putea sa va contactam sau sa parcurgem procedura de validare si nu am putea va inmanam premiul.
11.5 Destinatarii datelor cu caracter personal.
Nu vom dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal catre nicio entitate pentru utilizarea acestora in scopuri comerciale. In cazul in care vom intentiona sa facem acest lucru, vom solicita in prealabil consimtamantul dumneavoastra, urmand ca transferul datelor dumneavoastra catre o entitate in scopuri comerciale sa se realizeze doar daca va exprimati in prealabil consimtamantul cu privire la un asemenea transfer.
Cu toate acestea, Organizatorul poate dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal catre:
– Notari publici / avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Concursului;
– Colaboratorul Organizatorului, in scopul expedierii premiilor
– autoritatati publice sau alte categorii de destinatari, daca dezvaluirea are la baza temei juridic adecvat (cum ar putea fi o obligatie legala a Organizatorului, consimtamantul persoanei vizate sau interesul legitim al Organizatorului).
11.6 Durata prelucrarii
Pastrarea datele cu caracter personal cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate potrivit Regulamentului, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.
Datele cu caracter personal colectate pentru scopul Concursului cu privire la castigatori, pentru care avem diverse obligatii fiscale si de raportare privind plati ale taxelor si impozitelor, vor fi pastrate conform legislatiei fiscale pentru un termen de 5 (cinci) ani, calculat conform prevederilor fiscale aplicable.
In ceea ce priveste datele participantilor validati ca fiind castigatori dar care nu isi revendica premiul, precum si datele participantilor care nu sunt declarati sau validati ca fiind castigatori, acestea vor fi pastrate pana la finalizarea evenimentului in legatura cu care se acorda premiile conform Concusrului
11.7 Securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal
Organizatorul se angajeaza sa prelucreze datele furnizate numai in scopurile specificate mai sus, sa pastreze confidentialitatea si siguranta prelucrarii, in conformitate cu dispozitiile legislatiei aplicabile.
11.8 Drepturile Participantilor. In contextul prelucrarii datelor cu caracter personal, Participantii au urmatoarele drepturi:
– dreptul la informare (art.13 si14 din Regulamentul nr. 2016/679)
– dreptul de acces la date (art.15 din Regulamentul nr. 2016/679)
– dreptul de rectificare (art.16 din Regulamentul nr. 2016/679)
– dreptul la stergerea datelor (art.17 din Regulamentul nr. 2016/679)
– dreptul la restrictionarea prelucrarii ( art. 18 din Regulamentul nr. 2016/679 )
– dreptul la portabilitatea datelor ( art. 20 din Regulamentul nr. 2016/679 )
– dreptul la opozitie ( art. 21din Regulamentul nr. 2016/679 )
– dreptul de a nu fi supus unei decizii automate cu efect semnificativ ( art. 22 din Regulamentul nr. 2016/679 ).
Toate solicitarile cu privire la exercitarea drepturilor garantate pot fi transmise catre Rrganizator la adresa de email: cadetderomania@cadeti.ro
SECTIUNEA 12. LITIGII
12.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si/sau Colaborator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila, in caz contrar, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente romane de la sediul Organizatorului / Colaboratorului.
12.2. Legea aplicabila este legea romana.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: